Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Regi konyv

A természetjogok nem felülírhatóak

A természetjog: minden emberrel veleszületett jogok és kötelességek összessége, amely a tételes jog fölött áll.

A természetjog része a társadalmi élet természetjogi alaptételei.


Erkölcsi alapvetés[]

A természetjog a világegyetem rendjének (törvényszerűségeinek) az emberek közötti kapcsolatokban érvényes része.

A természetjog tételei erkölcsi-világnézeti, és egyben axióma vagy posztulátum jellegűek, azaz olyan állítások ill. követelmények, amelyeknek sem igaz, sem hamis volta a logika szabályai szerint nem bizonyítható (iskolázott logikájú képviselőik nem is vállalkoznak a bizonyításukra).

Annak tehát nincs értelme, hogy a természetjog tételeiről vita induljon. (A tételek megfogalmazását illetően persze helye lehet vitának.) Régi tapasztalat, hogy az erkölcs, a világnézet alapkérdéseiről senkit nem lehet meggyőzni. Ezekre az alapkérdésekre vonatkozó ilyen vagy olyan válaszok valamilyen módon beleíródnak az emberek tudatába, és belső törvényként meghatározzák, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy az adott személynek mi a dolga a világban. (Voltaképpen ez a természetjog forrása.) Ez nem jelenti azt, hogy valakinek ilyen beállítódása nem változhat meg, de ilyen változást nem érvelés, vitában való meggyőzés, hanem csak élmény - egy "damaszkuszi út" - idézhet elő.


További részletek:

Források[]

(bővítendő!)

  • Magyar Értelmező Szótár Akadémiai Kiadó Budapest 1972

természetjog fn Jog Tört < polgári felfogás szerint> Az ember természetéből és értelméből levezetett, a tételes jog fölött álló jogelvek összessége.

  • Új Magyar Lexikon Akadémiai Kiadó Budapest, 1962.

természetjog: A polgári felfogás szerint az emberi természetből és értelemből levezetett jogelvek összessége. Az ember veleszületett, természetes jogait hangoztató felfogás nem felel meg a tudományos [értsd: materialista - a szerk.] álláspontnak, de a feudális önkénnyel vívott harcban haladó szerepet játszott (klasszikus ~). [E jelölés arra utal, hogy a lexikon megfelelő kötetében megtalálható a "klasszikus természetjog" címszó. Ez azonban nincs benne ebben a lexikonban, sem a helyén, sem az 1972. évi, sem az 1962-1980-nal jelölt kiegészítő kötetekben. - a szerk.] A kapitalizmus megszilárdulása után a burzsoázia mindinkább a polgári állam igazolására, örök érvényességének bizonyítására használta fel a ~ot, amely így fokozatosan reakcióssá vált, s napjainkban a kapitalizmus egyik ideológiai támasza.

  • Nouveau Petit Larousse Illustrée Librairie Larousse - Paris 1952

természetjog a józan észre és az igazságosságra alapozott szabályok összessége.

  • Eredeti közlés: SZERZŐ: SÍKLAKY ISTVÁN WWW.FENNMARADAS.HU SZÜLETÉSNAP: 2001.3.30. # UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2001.3.31.
Advertisement