Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Háború és erőszak nélküli világ szervezete egy társadalmi mozgalom, melynek célja, egy egyetemes, erőszakmentes tudatosság létrehozatala. Ez a tudatosság egy szükséges lépés az erőszakmentes világ felé, ami nem csak a legkegyetlenebb megnyilvánulásokra, háborúkra és fizikai erőszakra vonatkozik, hanem mentes lenne a gazdasági-, faji-, vallási-, nemi-, pszichológiai- és erkölcsi erőszaktól is. A Háború és erőszak nélküli világ első bemutatására 1995-ben került sor a Humanizmus Nyílt találkozóján, amely Chilében a santiago-i egyetemen került megrendezésre.

Előzmények[]

A Háború és erőszak nélküli világ (HENV) egy szervezet, amely a Humanista Mozgalom része. A Mozgalom először 1969. május 4-én került bemutatásra az alapítója, Silo által, aki „A szenvedés gyógyítása” címen ismert, nyilvános beszédét tartotta meg ekkor, az Andok lábainál, Punta de Vacas-ban, közel az argentin-chilei határhoz. A Humanista Mozgalom az Új Humanizmus nevű gondolkodási áramlaton alapszik, melyet Egyetemes Humanizmusként is ismerünk. Ennek az áramlatnak a kifejeződése Silo műveiben lelhető fel, illetve azoknak a különböző szerzőknek a műveiben, akiket ez megihletett. Ez a gondolkodási áramlat, mely magában foglal egyfajta érzékenységet és életmódot, sokféle formában ölt testet az emberi törekvések mezején, életet adva különböző szervezeteknek és akciófrontoknak. A szervezetek saját speciális tevékenységükhöz igazodva működnek, egy közös céllal: Emberivé tenni a Földet, ezzel is hozzájárulva az emberi lényben növekvő szabadsághoz és boldogsághoz. Közös még bennük az aktív erőszakmentesség módszere és a javaslat a személyes változásra, melyet a társadalmi változtatás eszközének tekintenek. A Humanista Mozgalomból kifejlődött további szervezetek: Humanista Párt, Közösség az Emberi Fejlődésért, Kultúrák Közeledése, és a Humanista Tanulmányok Világközpontja. A Háború és erőszak nélküli világ első bemutatására 1995-ben került sor a Humanizmus Nyílt találkozóján, amely Chilében a santiago-i egyetemen került megrendezésre.

Célkitűzések[]

A Háború és erőszak nélküli világ egy társadalmi mozgalom, melynek célja, egy egyetemes, erőszakmentes tudatosság létrehozatala. Ez a tudatosság egy szükséges lépés az erőszakmentes világ felé, ami nem csak a legkegyetlenebb megnyilvánulásokra, háborúkra és fizikai erőszakra vonatkozik, hanem mentes lenne a gazdasági-, faji-, vallási-, nemi-, pszichológiai- és erkölcsi erőszaktól is.

Ez a szervezet elsősorban a háborúk és fegyveres konfliktusok világszerte történő megszüntetéséért tevékenykedik. Harcol a nukleáris fegyverek teljes megsemmisítéséért; a megszállt területeken lévő csapatok visszavonásáért; küzd azért, hogy a kormányok tagadják meg a háború alkalmazását, mint konfliktus-megoldó eszközt, melyet alkotmány-módosításokkal érne el, ahol kifejezetten tiltják a háború alkalmazását; küzd továbbá a mai Fegyveres Erők szerepének újbóli meghatározásáért, ahol a legfőbb funkciójuk a háborúk megelőzése lenne. Ahhoz, hogy ez az erőfeszítés eredményes legyen, szükséges a fegyveres erők alkalmazásának korlátozása, valamint működésük és a civil lakossággal való kapcsolatuk demokratizálása, és nyilvános ellenőrzés alá helyezése.

A HENV törekvése a háború-ellenes mozgalmak egyesítése, a földrajzilag szétszórt pacifista és erőszakmentes csoportok összekapcsolása, valamint jelenleg egymástól elkülönült témákkal kapcsolatos nézőpontjának terjesztése annak érdekében, hogy a háború és erőszak globális megértését elősegítse.

A háborúk megszüntetése azt jelentené, hogy az emberiség elő-történelmét maga mögött hagyva egy gigantikus lépést tesz az emberi faj az evolúció útján. A „háborúk nélküli világ” egy olyan javaslat, mely a jövőbe tekint és törekszik annak megvalósítására, hogy a bolygó minden egyes szegletében a párbeszéd lépjen az erőszak helyébe. A HENV kijelenti azt a nyilvánvaló tényt, hogy az emberek túlnyomó többsége nem akar háborút és erőszakot, ugyanakkor mégsem hisznek benne, hogy lehetséges a megszüntetésük. Ezért megértjük, hogy a társadalmi aktivitások mellett, szükséges azon hitek felülvizsgálata is, melyek ezt az állítólag megváltoztathatatlan valóságot övezik.

Alapötletek[]

A háborúról.

Az emberi történelemben 2500 háborúnak lehettünk tanúi, melyek során emberek milliói pusztultak el. A háborúk célja a “társadalmi javak fegyveres erőszak általi újraelosztása, egyes emberektől való elkobzása és mások közötti szétosztása”.1 Manapság az érdekeket különböző vallási, geopolitikai indítékok mögé rejtik, avagy az emberi jogok “védelme mögé, stb. Ugyanakkor, a technológiai fejlődés egyre növekvő pusztítóerejű fegyverek gyártásához vezet, melyeknek egyre inkább a civil népesség esik áldozatul, amit “járulékos kár”-ként igazolnak. A kortárs társadalmakban léteznek hatalommal bíró társadalmi erők, melyek érdekeltek a háborúkban, ideértve a fegyveripar egészét, rasszista csoportokat, radikális nacionalistákat és fundamentalistákat, a szervezett bűnözést, stb. A fegyverkereskedelem továbbra is az egyik legnagyobb hasznot hajtó export üzletág sok ország számára, elsősorban annak az öt országnak, melyek egyébként az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai. Különböző nemzetközi szervezetek (köztük az ENSZ) kísérletei ellenére, a háborút és erőszakot továbbra is azzal igazolják, hogy ez az “emberi természet” része. A HENV-nek egy humanista elképzelése van az emberi lényről, mint történelmi lényről, akinek a társadalmi tevékenysége megváltoztatja saját természetét.2

Nem kizárólag a háborúk és az erőszak kísérték ugyanis az emberiséget történelmi fejlődése során, hanem láthattuk szinte minden időszakban és számos földrajzi ponton egyfajta etikai magatartás megjelenését is, szolidaritást és együttérzést, mely forradalmi és emberivé tesz.

Erőszak és aktív erőszakmentesség[]

Az emberi létezés nyitott a világ felé és abban szándékosan működik. Megtagadhatja a világot (ebből kifolyólag a testet, a természetet és/vagy a társadalmat is) vagy emberivé teheti azt. Ez abból a szabadságból adódik, mely alapján az emberi lény választhat, hogy elfogadja vagy elutasítja azokat a társadalmi feltételeket, melyek között megszületik, fejlődik és meghal. Az erőszak minden formája annak kifejeződése, hogy tagadják más emberi lények szándékosságát (és szabadságát), lealacsonyítva ezzel egy másik embert vagy emberi közösséget a természeti világba. Ez az eltárgyiasítás teszi lehetővé, hogy egyesek megfosszanak másokat szabadsághoz való joguktól, boldogságuktól és végül életüktől. Ugyanez miatt lehetséges, hogy egy kisebbség kisajátítsa a társadalom egészét a javak és erőforrások erőszakos koncentrációja révén. Így, olyan társadalmi-gazdasági rendszer, nemzetközi viszonyok és szabályok jöttek létre, melyeket az erőszak jellemez, amit mindazok ellenére a többség normálisnak tekint, hogy a személyes és társadalmi szenvedés árulkodik róla, hogy szükséges lenne ennek a rendszernek az átalakítása.

Az erőszakmentesség a történelem nagyon korai időszakában is fellelhető, csaknem minden kultúra és vallás leghumanistább pillanataiban, különféle kifejeződési formákban, mint amilyen az Aranyszabály, mely az Érvényes cselekedetek elveiben így szerepel: „Ha úgy bánsz másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, akkor felszabadítod magad.”3. Ilyen tapasztalatokból merítve az erőszakmentesség elve cselekvési móddá fejlődött. A rabszolgatartás- és gyarmatosítás ellenes mozgalmaktól kezdve a különböző jogvédő mozgalmakig (faji kisebbségek, munkások, nők, stb.), a totalitárius rendszerekkel, a fegyverkereskedelemmel, és mindenekelőtt a nukleáris fegyverekkel szembeni ellenálláson keresztül, az aktív erőszakmentesség képviseli az egyetlen olyan cselekvési módot, mely alkalmazása során sem mond ellent kitűzött céljainak. Az Új Humanizmus ezt az elvet alkalmazza kezdetektől fogva, nem egyedi konfliktusokra koncentrálva, hanem inkább egy teljes rendszer kialakítására, melynek célja a jelenlegi világ irányának átfogó megváltoztatása.

Amíg az emberi lény nem létezhet teljes mértékben egy emberi társadalomban, amelyben a hatalom a társadalom egészének a kezében van és nem csak egy kisebbségében (amely leigázza és eltárgyiasítja az egészet), addig az erőszak jellemez majd minden társadalmi tevékenységet. Ezért nem beszélhetünk erőszakról anélkül, hogy a fennálló világról beszélnénk. Ha pedig az erőszakmentes küzdelem szemben áll ezzel a világgal, akkor először is azt kell hangsúlyoznunk, hogy az erőszakmentes magatartás is szemben áll vele, hiszen nem tűri az erőszakot. Ez nem jelenti, hogy igazoljuk a harcot, inkább meghatározzuk az erőszak feltételeit, amelyet ez az embertelen rendszer ró ránk.

Hivatalos anyagok[]

Szervezési irányelvek[]

Keretek[]

Ezen irányelvek célja, hogy egy olyan szervezeti felépítést határozzanak meg, amely egy irányba tudja terelni azon milliók szándékát, akik elutasítják a háborút és az erőszakot az élet minden területén.

Ez egy világméretű szervezet, amely humanista, nyitott, és részvételi lehetőséget nyújt. Minden tag teljes és aktív szerepet vállal a közös célok megvalósításában: az erőszak legyőzésében, a háborúk és a katonai megszállások megszüntetésében, valamint mind a nukleáris, mind a hagyományos fegyverek leszerelésében. Ez egy szervezet, ahol minden résztvevő felelős azért, amit tesz és azért, amit felépít, de mindenekelőtt minden tag hozzájárul és munkálkodik azon, hogy felépítsen egy jobb valóságot az egész emberiség számára. A szervezet a társadalom alapjából kiindulva különböző szinteken szerveződik, azzal a szándékkal, hogy ezek a szintek a közös akciókat koordinálják. A HENV alapvető struktúráját az „alapcsapatok” adják, amelyek tevékenységüket a szomszédságokban, az iskolákban, az egyetemeken, a munkahelyeken, az interneten stb. fejtik ki.

Tagok és részvétel[]

A részvétel megkülönböztetés nélkül mindenki számára nyitott, aki egyetért a HENV alapvető céljaival. Ők csatlakozhatnak a szervezethez teljes jogú tagként vagy támogatóként, részt vehetnek a tervezett aktivitásokban, a képzésben, illetve kezdeményezhetnek új akciókat is.

 • Teljes jogú tagok: részt vesznek a találkozókon és felelősséget vállalnak a személyes fejlődésükért, hogy fejlesszék magukat a HENV által javasolt személyes munkák segítségével. A teljes jogú tagoknak szavazati joguk van a különböző szervezeti szinteken és kérjük is őket, hogy éljenek ezzel.

Kezdeményezik továbbá új alapcsoportok létrehozását és fejlesztését, földrajzi korlátok nélkül. A HENV gazdasági hátterét a teljes jogú tagok hozzájárulásai biztosítják.

 • Támogató tagok: tájékoztatást kapnak, részt vesznek a tevékenységekben és hozzájárulhatnak a fejlődéshez.

Bármilyen akcióeszköz, csoport, szervezet vagy közösség kérheti felvételét támogatóként a HENV-be.

3. Alapszervezet[]

Amikor emberek egy csoportja úgy dönt, hogy elindítja a HENV tevékenységeit, rendszeres találkozókat tart és folyamatosan halad a személyes és társadalmi szintű erőszakmentesség tanulmányozásában és gyakorlásában, akkor kialakult az elsődleges alapszervezet, amit „HENV kezdeményező csoport”-nak nevezünk (KCS). Ez a csoport nem csak társadalmi tevékenységeket szervez, hanem arra is törekszik, hogy a tagok közötti kapcsolat és viselkedés az Aranyszabály szerint alakuljon, vagyis: „Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak.” Ezeket a kezdeményező csoportokat kezdetben azok koordinálják, akik eredetileg létrehozták és fejlesztik őket, a HENV hivatalos dokumentumaiban javasolt céloknak megfelelően. Amikor a kezdeményező csoportok elérik a fejlődés minimális szintjét (kb. 10 teljes jogú tag), rendszeres találkozókat tartanak és egyik tagjukat közvetlen szavazással megválasztják a csoport koordinátorának, kialakulnak a HENV alapcsapatok.

A HENV alapcsapatok felvehetik a kapcsolatot a környezetükben lévő egyéb csoportokkal és szervezetekkel (véleménycsere, közös akciók, együttműködés) anélkül, hogy tényleges szervezeti kapcsolat jönne létre közöttük.

A HENV csapatok vagy alapcsoportok kezdettől fogva három alapmechanizmust és tevékenységet működtetnek:

 • Növekedés: cselekedeteiket egyének, csoportok és más szervezetek felé irányítják, hogy javaslataikat és akcióeszközeiket megismertessék velük.
 • Kommunikáció: folyamatosan kapcsolatot tartanak és eszmecserét folytatnak más alapcsoportokkal és más szervezetekkel, amelyek hasonló célokkal rendelkeznek.
 • Képzés: törődnek a tagok fejlődésével, rendelkezésükre bocsátva a belső- és külső erőszak legyőzésére irányuló eszközöket. Ezek a tanulmányok és gyakorlatok részletesen az alapvető anyagokban találhatók.

4. Koordináció a különböző szinteken (nemzeti, nemzetközi)[]

A nemzetközi koordináció a 12 tagból álló „HENV Világszintű Koordinációs Csapat” (VKCS) feladata, akiket a HENV teljes jogú tagjai kétévente, közvetlen szavazással választanak meg szerte a világon.

A VKCS összeállításánál figyelembe kell venni az etnikai, kulturális és regionális kisebbségek képviseletét.

A VKCS az általános világszintű koordinációért felelős és javasolhat különböző szintű és méretű közös akciókat.

A VKCS feladatai:

 • Közös akciók koordinálása,
 • Nemzetközi információ továbbítása az alapcsapatok részére (nemzetközi hírlevél),
 • Hivatalos weboldal (nemzetközi weboldal különböző nyelveken, amely tartalmazza a hivatalos anyagokat és az összes szükséges nemzetközi információt),
 • Hivatalos nemzetközi közlemények,
 • Kapcsolattartás más szervezetekkel nemzetközi szinten,
 • Olyan regionális vagy nemzetközi szinten tevékenykedő szervezetek és akcióeszközök felvétele, akik kérik „támogatóként” való csatlakozásukat a HENV-hez.
 • Bármely olyan javaslatot vagy tevékenységet, ami a hivatalos anyagok módosítását vagy a szervezeti felépítés lényeges változását jelenti, minden teljes jogú tag általi közvetlen szavazásra kell bocsátani.
 • A nemzeti koordinációért a “HENV Nemzeti Koordinációs Csapat” (NKCS) felel, ami 12 tagból áll, akiket minden országban a teljes jogú tagok közvetlen szavazással választanak meg minden második évben. Ez a csapat látja el a VKCS feladatait nemzeti szinten.

Összefoglalva: az NKCS és a VKCS a koordináció állandó testületei, tagjait a teljes jogú tagok közvetlen szavazással választják meg.

A koordináció más szintjei csupán átmeneti jellegűek, a körülményeknek megfelelő szükségletekhez igazodnak. Szükség szerint alakulnak meg (közös akciók, fórumok, kampányok, stb.), nem rendelkeznek állandó jelleggel, mint a VKCS vagy az NKCS.

5. Közös funkciók[]

A HENV alapcsapatok, ahogy a Világszintű és Nemzeti Koordinációs Csapatok is, ha szükségesnek találják, kialakíthatnak olyan funkciókat, amelyek a közös akciókban segédkezhetnek, mint pl. az alábbiak:

 • szóvivő: felelős a HENV képviseléséért intézményi tevékenység esetén, a sajtó előtt és minden olyan tevékenység során és helyzetben, ahol szükséges, hogy bemutassuk a HENV véleményét.
 • Szervezeti kapcsolattartó
 • Jogi és hivatalos képviselő
 • Sajtó- és terjesztési felelős
 • Egyéb alkalmi feladatok felelőse

Ezeket a felelősöket az érintett csapatok (alapcsapatok, nemzeti vagy világszintű koordinációs csapatok) teljes jogú tagjai választják meg közvetlen szavazással, az alapcsapatok esetén egy éves időszakra, a nemzeti és világszintű koordinációs csapatok esetén két éves időszakra. Ezek a funkciók az egész szervezet célkitűzéseit hivatottak szolgálni, a koordinációs csapat precíz iránymutatása szerint. A megválasztott funkciók kezdeményezhetik újraválasztásukat.

Pénzügyek[]

A Háború és Erőszak Nélküli Világ a tagok önkéntes hozzájárulásaiból tartja fenn magát. Az éves tagdíj teszi lehetővé a közös tevékenységek finanszírozását, melyet a világ összes, teljes jogú tagja fizet.

Az tagdíj összegét a “nemzeti koordinációs csapatok” határozzák meg az adott országban az átlagkereslet egy bizonyos százalékát alapul véve.

Az ily módon összegyűjtött pénz arányosan oszlik meg az alapcsapatok, a nemzeti koordináció és a nemzetközi koordináció között, a Világszintű Kezdeményező Csapat (VKeCS) által meghatározott arányok szerint.

További igények felmerülésekor esetenként is lehet pénzt gyűjteni, ilyenkor a teljes jogú tagok és a támogatók önkéntes módon adakozhatnak.

Az egyes adományok ezekben az esetekben sosem haladhatják meg az éves tagdíj összegét. Egy emberi alapokon nyugvó szervezetnek megfelelően, a fenntartás forrását a tagok hozzájárulása biztosítja.

Intézményes forma[]

A Háború és Erőszak Nélküli Világ egy nemzetközi szinten kialakított non-profit szövetség. A HENV fejlődésének és növekedésének arányában, és a társadalmi környezettel összhangban, minden országban a csapatok arra törekszenek, hogy legalizált szervezeti formát öltsenek, mint “non-profit egyesület” (vagy ahogyan ezt a különböző országokban nevezik).

Ezen egyesületek alapító okirata és szervezeti felépítése olyan szervezeti modellt és alap elveket kell, hogy visszatükrözzön, amely azonos azokkal, melyeket a HENV hivatalos szervezési anyagaiban javasolnak világszinten.

Javaslatok az új időszakhoz[]

Javasolt, hogy kezdjük el ezt az új időszakot. A nemzetközi koordináció a „Világszintű Kezdeményező Csapat” (VKeCS) 4 felelősségi köre, amely 10 tagból áll, akik abból a bizottságból kerülnek ki, akik a jelen dokumentumot elkészítették és azokból, akiket a bizottság még alkalmasnak tart. A „Világszintű Kezdeményező Csapat” (VKeCS) akkor szűnik meg, amikor a nemzetközi koordináció (VKCS) a választások után megalakult.

Advertisement