Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Bakonyi Cserekör Mikheller Zoltán kezdeményezése. A helyi pénz bevezetésének lehetőségei Várpalotán, valamint a bevezetéssel kapcsolatos eldöntendő kérdések

A Bakonyi Cserekör (szívességbank) elérhetőségek:

Általános szabályok[]

A Cserekör nonprofit kezdeményezés, célja a tagjai közötti segítségnyújtások elősegítése, a közösségi kapcsolatok fejlesztése valamint hasonló szellemiségű non-profit kezdeményezések támogatása. A Cserekör bírósági bejegyzésére nincs szükség. A Cserekör rendszere a tagok keresleti és kínálati ajánlásait közvetíti. A Cserekör elszámolási rendszere biztosítja a cserékhez szükséges információk áramlását és rögzíti a tagok között megvalósult ügyleteket. Minden tag elfogadja, hogy egységeinek számát és cseréinek kimutatásait a többi tag részére nyilvánosan vezesse a rendszer. Az egyes cserék tulajdonságai, részletei nem nyilvánosak.

Tagság[]

A Cserekörbe kizárólag nagykorú magánszemélyek illetve non-profit szervezetek léphetnek be. Gazdasági társaságok illetve állami és önkormányzati szervezetek nem lehetnek a Cserekör tagjai. A Cserekör nem zárja ki,inkább szorgalmazza a tagságot ill. részvételt más közösségi önsegítő rendszerekben. A Cserekör szervező csoportjának joga van visszautasítani bárki felvételét vagy a tagságból kizárni, ha tevékenységével megsérti a kör szabályait. A Cserekör tagja lehet aki elfogadja elveinket egyetért céljainkkal,működési szabályainkkal, és belépési szándékát aláírásával ki nyilatkoztatja,valamint lakhelye Várpalota/Inota 25km-es körzetében található. A tagnak meg kell adnia nevét ,valamint elérhetőségeit, és el kell készíteni keres-kínál listáját. A tagnak lehetőség szerint részt kell vennie a havi megbeszéléseken ill. a Cserekör által szervezett programokon, keres kínál listáját havonta köteles frissíteni.

Pártoló tagság[]

Pártoló tag lehet: aki elfogadja elveinket, egyetért céljainkkal működési szabályainkkal és nyilatkozik , hogy pártoló tagunk kíván lenni. A pártoló tagnak meg kell adnia nevét ,valamely elérhetőségét, valamint keres – kínál listáját.

  • A pártoló tag egyenlegéből a 3 havonkénti 0.2 Egység tagdíj nem kerül levonásra.
  • Cserét kezdeményezhet ill. őt is kereshetik a többiek a megadott keres- kínál listája alapján,melyet legalább 3 havonta köteles frissíteni.
  • A tranzakció létrejötte esetén elszámoljuk mínusz ill. plusz egységeit.
  • A megbeszélésekről csak e-mail értesítést kap.
  • Nem választható ill. nem választhat a közgyűlésen,nincs szavazati joga.
  • A pártoló tag kérheti taggá nyilvánítását,ha a megbeszéléseken ill. rendezvényeken lehetőség szerint részt tud venni.

Tiszteletbeli tagság[]

Olyan személy kaphatja elismerésként aki nem tagja, nem pártoló tagja a Cserekörnek,de a Cserekörért sokat tett. Oda ítélése mindig a Bakonyi Cserekör közgyűlésén a megjelentek 50% +1 szavazatával történik.

Kapcsolattartás[]

A kapcsolat tartás legfőbb színtere az internet : www.incsek.kinos.hu honlap, ill. e-mail , valamint a telefon kapcsolat, és a személyes találkozás.

Tagdíj,működési költség[]

A Cserekör tagjainak tagdíjat kell fizetni (2010 március 01.-től),a tagdíj: 0,2 egység/negyedév. Működési költségét ezen felül adományokból ill. a tagok felajánlásaiból fedezi.

Elszámolási egység[]

A csereértéke az egység. Minden tag 0 (azaz:nulla) egyenleggel lép be a cserekörbe. A cserekörből való kilépés előtt a tagok kötelesek legalább az indulóegyenlegnek megfelelő mértékig feltölteni a számlájukat. A tagok egyenlegének alsó határa -10 Egység, felső határa +20 Egység. Ezen határokat kizárólag a szervezők engedélyével lehet átlépni ! A Csereklubban a kamat felszámítása tilos ! Ha valakinek a tagsága úgy szűnik meg ,hogy egyenlege negatív ( pl.: elköltözik ) a veszteség az egész közösség vesztesége lesz .Mivel a klubon belül sem pénz, sem jövedelem nem keletkezik, az összes tag egyenlegének összege mindig = 0 ! Alapesetben,1 Egység = 1 óra munka értéke. Az ügylet résztvevői megegyezhetnek,ennél magasabb értékben is (nehéz fizikai munka,nagy szakértelmet igénylő munka ),de nem lehet több1.5 Egység = 1 óra munka értéknél. Tájékoztató jelleggel meghatározzuk az egység forint értékét is : 1 Egység = 1000 Ft. ( Termék értékének meghatározásakor van jelentősége ) Az ellenérték meghatározása mindig a két ügyletben résztvevő fél megbeszélésén alapul.

A csere lebonyolítása[]

A tagnak szüksége van valamely termékre vagy szolgáltatásra, akkor választ a kínálatok közül és felveszi a kapcsolatot a másik féllel. Megbeszélik a cserét, megalkusznak a csere értékében. A lebonyolítás után a "vevő" bejelenti a számlavezetőnek az ügyletet, aki a névre szóló számlákon csökkenti a " vevő" , növeli az "eladó" egységeit ( ugyanolyan mértékben). A Cserekör szervező csoportja visszautasíthatja, vagy utólag törölheti azokat a cseréket, amelyek törvényellenesek vagy más okból szabálysértőek illetve nem egyeztethetők össze a Cserekör szellemiségével. A Cserekör semmilyen garanciát nem vállal a cserék minőségét,körülményeit és értékét illetően.

Csoportok[]

A tagok belső csoportokat hozhatnak létre, amelyek a cserekör működési szabályai adta keretek között önállóan határozhatják meg működési szabályaikat.

Irányítás[]

Az operatív irányítást a szervező csoport végzi. A csoport 5 főből áll. A Cserekör fő döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés, amelyen az egyes csoportok képviselői és a szervező csoport tagjai vesznek részt, évente egyszer össze kell hívni. A küldöttek a képviselt csoport taglétszámának megfelelő szavazattal rendelkeznek. A szervező csoport tagjai is egy-egy szavazattal rendelkeznek.

Külső szereplőkkel való kapcsolat[]

A Cserekör nem vállal felelősséget és nem foglalkozik adóbevallási és adófizetési kérdésekkel. A Cserekör képviseletét a nyilvánosság felé a szervező csoport látja el.

Egyéb[]

Az internettel nem rendelkező vagy más okból segítséget igénylő tagok segítőt vehetnek igénybe, aki a számlavezetéssel illetve a cserék megszervezésével kapcsolatos feladatokat látja el. A segítő tevékenységéért a taggal való egyedi megegyezés szerinti ellenszolgáltatást kap.

Adatvédelem[]

A Cserekör tagjainak adatait nem adja át harmadik személynek, kivéve ha ezt törvény előírja.

Záró rendelkezések[]

Minden tag teljes felelősséggel tartozik cselekedeteiért. A közösség felelősségre semmilyen esetben nem vonható. A rendszer üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak az esetlegesen felmerülő károkért. A jelen szabályok hiányosságait pótolandó a tagok józan ítélőképességét hívjuk segítségül. A tagok elfogadják a fenti szabályokat.

Melléklet: Tiltott tevékenységek[]

Jogi és etikai okok miatt az alábbi tevékenységek: - Ingatlanok illetve nagy értékű ingóságok adás-vételének illetve bérletének lebonyolítása. - Jogdíjköteles vagy törvényi védelem alatt álló termékek, szolgáltatások, szellemi alkotások forgalmazása a Cserekörben kizárólag a jogtulajdonos egyértelmű írásos beleegyezésével történhet. - Minden olyan tevékenység, amely a Magyar Köztársaság Alkotmányába, a hatályos jogszabályokba vagy a jó erkölcsbe ütközik.

Mivel nem létezik a szívességbankokra konkrétan alkalmazható adózási szabályozás elővigyázatosságból néhány ügylet (reményeink szerint csak ideiglenesen) nem megengedett: - Olyan ügyletek lebonyolítása, melyek általános forgalmi adó bevallási illetve befizetési kötelezettséget vonnak maguk után.


Források[]

Advertisement