Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az erénynek tekinthető Emberi értékek oktatásának egy modellje: Részlet Pálvölgyi Ferenc tanulmány-sorozatából:

AZ ÉRTÉKKÖZPONTÚ ERKÖLCSI NEVELÉS KONSTRUKTÍV RENDSZERE – A szociomorális fejlesztés új szemléletű pedagógiai koncepciója – Negyedik rész - AUTORITÁS VAGY TERMÉKENY EGYÜTTMŰKÖDÉS
Artistic-pen

7 szuperértéket 7x7 egyszerűbb értékre vagy értékes tulajdonságra lehet bontani.

...Ahhoz, hogy a fundamentális törvények és szuperértékek egy meghatározott pedagógiai célrendszer alapját képezhessék, olyan univerzális értékkatalógust kell belőlük készíteni, amelyek alkalmasak a részcélok kitűzésére. Ugyanakkor az értékkatalógus nem lehet annyira részletező, hogy megakadályozza a gyakorlati felhasználó adaptív lehetőségeit.

A pedagógiai elméletírónak elegendő a 7 szuperértéket 7x7 egyszerűbb értékre vagy értékes tulajdonságra bontani, amelyeknek megalapozása és fejlesztése azonnal 49 közbülső célként értelmezhető.

Az első pedagógiai szuperérték az emberi élet felbecsülhetetlen értékét és minden körülmények közötti megóvásának kötelességét fejezi ki. Célja a vitális kompetenciák kialakítása. Tipikus PES-1 értékkomponensek pl.:

 • életvédelem (az életvédelem elvének határozott elfogadása és megvalósítása)
 • bátorság (szükség esetén határozott fellépés, bátor helytállás)
 • empátia (együttérzés szenvedő és veszélyben lévő emberrel)
 • jóakarat (mérték nélküli jó szándék, érzékeny lelkiismeret)
 • kötelességtudat (azonnali segítségnyújtás előzetes mérlegelés nélkül)
 • önfeláldozás (életveszély elhárítása, akár kockázatok árán is)
 • segítőkészség (segítség szükségességének gyors felismerése, önzetlenség

A második pedagógiai szuperérték az emberi személy nemtől, életkortól, társadalmi - , faj i - és vallási hovatartozástól független értékének, továbbá az embert minden körülmények között megillető tiszteletének és méltóságának védelmét fejezi ki. Célja a perszonális kompetenciák kialakítása. Tipikus PES - 2 értékkomponensek pl.:

 • bizalom (hit a másik ember működő értékeiben)
 • elfogadás (embertársaink megértése, konszenzuskeresés)
 • értéktudat (az emberi érték felismerése és érvényesítése)
 • határozottság (az értéket és tiszteletet érintő kérdések adekvát kezelése)
 • önfegyelem (az emberi méltóság tudatos megőrzése)
 • tisztelet (az emberi lényeg alapvető értékének elismerése és kifejezése)
 • tolerancia (apró kellemetlenségek tűrése, másként gondolkodók elviselése)

A harmadik pedagógiai szuperérték a családnak mint a társadalom alapsejtjének és a kisebb - nagyobb dimenziókban felfogott társadalmi közösségeknek védelmét fejezi ki. Célja a szociális kompetenciák kialakítása. Tipikus PES - 3 értékkomponensek pl. :

 • felelősség érzet (állapotbeli kötelezettségek teljesítése)
 • figyelmesség (a társas kapcsolatok minőségi kezelése, udvariasság)
 • kötelezettség vállalása (gondoskodás mások iránt, hűség)
 • közösségi szellem (a közösség elfogadása és konstruktív együttműködés)
 • megbocsátás (konfliktusok oldására való készség)
 • nemzettudat (a nemzeti összetartozás megélése)
 • szeretet (a másik ember feltétel nélküli elfogadása)

A negyedik pedagógiai szuperérték (mint a többi hat szuperérték centruma, közös platformja és működési garanciája) az igazságnak, vagyis a jogok egyenlő érvényesítésének és a mindenkit megillető személyes és cselekvési szabadságnak védelmét fejezi ki. Célja a legitimációs kompetenciák kialakítása. Tipikus PES - 4 értékkomponensek pl.:

 • döntési képesség (az igazságosságnak megfelelő gyors elhatározás)
 • elemzőképesség (több szempontú helyzetértékelés, logikus gondolkodás)
 • etikai érzék (az erkölcsi értékek készség szintű beépülése)
 • igazságosság (a törvényekhez való ragaszkodás, igazságérzet)
 • kongruencia (saját cselekvésben tükröződő belső értékek, megbízhatóság)
 • méltányosság (más jogainak és járandóságainak önkéntes elismerése
 • önérvényesítés (a saját érdek védelme a kölcsönösség és a jog alapján)

Az ötödik pedagógiai szuperérték az egészség megőrzésének, a természeti környezet megóvásának továbbá a harmonikus testi - lelki fejlődés biztosításának védelmét fejezi ki. Célja a defenzív kompetenciák kialakítása. Tipikus PES - 5 értékkomponensek pl.:

 • aktivitás (mozgásvágy, cselekvőkészség és lendület)
 • alkotóerő (értékteremtő tevékenység, természetvédelem, esztétikai érzék)
 • gyakorlati érzék (problémamegoldás, praktikus intelligencia)
 • harmónia (belső egyensúly, hit, öröm, természet - és egészségvédelem)
 • nyitott gondolkodás (intelligencia, tudásvágy, felelősség a jövőért)
 • kreativitás (alkotásvágy, érdeklődés, ötletgazdagság, fantázia)
 • önkifejezés (szabadságvágy, érzelmi intelligencia, tenni akarás)

A hatodik pedagógiai szuperérték a szellemi értékek megóvásának, fejlesztésének és továbbadásának, vagyis az egész emberi kultúrának védelmét fejezi ki. Célja a noetikus kompetenciák kialakítása. Tipikus PES - 6 értékkomponensek:

 • céltudatosság (a kultúra hatékony építése és továbbadása)
 • értékszemlélet (az emberi kultúra szellemi örökségének pozitív értékelése)
 • jövőkép (az egyén és a társadalom lehetőségeire épített távlati terv)
 • hagyományőrzés (a szellemi örökség tudatos gondozása)
 • kíváncsiság (nyitottság a szellemi értékek befogadása és fejlesztése felé)
 • műveltség (a kultúra megismerése és annak birtoklása)
 • önfejlesztés (a saját személyiség tervszerű gazdagítása)

A hetedik pedagógiai szuperérték az egyén és a társadalom anyagi javainak, megtermelt értékeinek, továbbá a fölöttük való helyes diszponálás erkölcsi erényeinek védelmét fejezi ki. Célja a ökonomikus kompetenciák kialakítása. Tipikus PES - 7 értékkomponensek:

 • becsületesség (az idegen javak megőrzése és visszaszolgáltatása)
 • megbízhatóság (tisztességes feladatvégzés és a szerződések betartása)
 • pontosság (korrekt elszámolás és időben történő kötelezettségteljesítés)
 • munkaszeretet (a munka mint értékteremtő tevékenység kedvelése)
 • karitativitás (igazságosság és méltányosság az anyagi javak kezelésében)
 • mértékletesség (a tékozlás és a fösvénység kerülése)
 • helyes gazdálkodás (a rábízott javak gondozása és gyarapítása)


Forrás[]

http://www.erkolcstan.hu/system/files/cikk/2013/az_ertekkozpontu_erkolcsi_neveles_4.pdf

Kapcsolódó szakirodalom[]

Advertisement