Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Kiadási megjegyzés: Az Eszmecsere sorozat 5. kötetének fókuszában az Egy­házak Világtanácsának (EVT) jelentős és ma is (2008) aktuális dokumentuma áll, amelyet közgazdászokból és teológu­sokból álló nemzetközi szakértői csoport készített el Al­ternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE) címmel. Öröm számunkra, hogy az EVT által kibocsátott tanulmány immár magyar nyelven is rendel­kezésére áll az érdeklődő olvasóknak. Az alapos szakértői munkával kidolgozott írás elkészülte óta (2005) eltelt 3 év azonban szükségessé tette, hogy a magyar fordítást ne pusztán önmagában, hanem a dokumentumot értékelő és a téma továbbgondolását ösztönző dolgozatok kíséretében adjuk közre. Az AGAPE nyelvezete nem csupán szak­emberek, hanem bárki számára érthető, ezért célunk az, hogy a magyar fordítás minél szélesebb körben ismertté váljon, és eszmecserék, diszkussziók, viták alapjául szol­gáljon gyülekezetekben és más kisközösségekben is.

Az AGAPE-tanulmány eredetileg a 2006-os Porto Aleg­re-i EVT nagygyűlésre készült, azzal a szándékkal, hogy az ott folyó vitát és megbeszéléseket alapos háttér-infor­mációval lássa el. Porto Alegrében a téma feldolgozása után egy tömör és viszonylag rövid nyilatkozat született, ugyancsak AGAPE címmel. Úgy döntöttünk, hogy a 2005-ös megalapozó tanulmányt és a 2006-os Porto Aleg­re-i nyilatkozatot egymás mellett jelentetjük meg magyar fordításban.

A kötet végén négy kísérő tanulmányt talál az olvasó. A két dokumentum fordítójának, Gömböcz Elvirának dol­gozata összefoglalja az AGAPE főbb kérdéseit, és bemu­tatja a Porto Alegre-i nagygyűlésen elhangzott jelentősebb hozzászólásokat, valamint az AGAPE-folyamat keretében jelenleg is zajló, az EVT által koordinált, fontosabb ese­ményeket.

Nagypál Szabolcs, a Békés Gellért Ökumenikus Intézet munkatársának tanulmánya az ökumené szempontjából értékeli a dokumentumot, és bemutatja, miként illeszke­dik bele az AGAPE az ökumenikus mozgalom történeté­be, illetve jelenébe.

Jávor Benedek, a Védegylet programvezetőjének írása a civil szervezetek és az egyházak ökológiai feladataira, az együttműködés lehetőségeire, valamint a közös felelősség­vállalás fontosságára hívja fel az olvasó figyelmét.

Szabó Lajos, a gyakorlati teológia professzora az AGA­PE kisközösségekben (gyülekezetekben, gimnáziumi osz­tályokban) történő használatának és feldolgozásának le­hetőségeire mutat rá. Életre váltható szavak című írásában hangsúlyozza a legfontosabb kihívásokat: hogyan éljük meg hitünket egyre inkább globalizálódó környezetünkben, és hogyan válik az elmondott üzenet konkrét cselekvéssé és tettekké.

Az AGAPE egyházi és nem egyházi szakemberek mun­kacsoportja által elkészített dokumentum. Környezetvé­delmi, valamint közgazdasági kérdésekben érintett szak­emberek, emberi küldetésükről és felelősségükről őszintén gondolkozók egyaránt haszonnal forgathatják, hiszen olyan témáról van szó, amelyben mindannyian érintettek va­gyunk.

A Luther Kiadó és a Védegylet közös kiadásában meg­jelenő kötet, amelynek megjelenését az Egyházak Világ­tanácsa is támogatta, magában az AGAPE-dokumentum­ban is többször hangsúlyozott alapelvet példázza, amely az egyházak és civil szervezetek összefogására buzdít egy közös cél, egy barátságos és élhető világ kialakítása érde­kében. A kötet megjelenését az Egyházak Világtanácsa támogatta.

Forrás: http://bocs.hu/index.php?&t=/fdk/minden.php?d=1760&

Gömböcz Elvira, Orosz Gábor Viktor , Reuss András

Célcsoport: vallásos embereknek

Mire való (módszer, alkalom): elmélkedés

Advertisement